منتظر...

عزیز علی ان اری الخاق ولا تری...-[بسیار سخت است بر من که خاق را ببینم و ترا نبینم...]

منتظر...

عزیز علی ان اری الخاق ولا تری...-[بسیار سخت است بر من که خاق را ببینم و ترا نبینم...]

فرهنگی وگاهی سیاسی بدون سیاستزدگی...

به زودی در این مکان زندگی نامه و وصیت  شهدا قرار خواهد گرفت.

باشد که خدا مرا به دوستان شهیدم برساند.ان شاءالله